External Resources - Architectures

 • Yaguang Li, Rose Yu, Cyrus Shahabi, Yan Liu: Diffusion Convolutional Recurrent Neural Network: Data-Driven Traffic Forecasting Paper, TensorFlow Code, PyTorch Code

 • Youngjoo Seo, Michaël Defferrard, Xavier Bresson, Pierre Vandergheynst: Structured Sequence Modeling With Graph Convolutional Recurrent Networks Paper, Code, TensorFlow Code

 • Jinyin Chen, Xuanheng Xu, Yangyang Wu, Haibin Zheng: GC-LSTM: Graph Convolution Embedded LSTM for Dynamic Link Prediction Paper

 • Jia Li, Zhichao Han, Hong Cheng, Jiao Su, Pengyun Wang, Jianfeng Zhang, Lujia Pan: Predicting Path Failure In Time-Evolving Graphs Paper, Code

 • Aynaz Taheri, Tanya Berger-Wolf: Predictive Temporal Embedding of Dynamic Graphs Paper

 • Aynaz Taheri, Kevin Gimpel, Tanya Berger-Wolf: Learning to Represent the Evolution of Dynamic Graphs with Recurrent Models Paper, Code

 • Aldo Pareja, Giacomo Domeniconi, Jie Chen, Tengfei Ma, Toyotaro Suzumura, Hiroki Kanezashi, Tim Kaler, Tao B. Schardl, Charles E. Leiserson: EvolveGCN: Evolving Graph Convolutional Networks for Dynamic Graphs Paper, Code

 • Bing Yu, Haoteng Yin, Zhanxing Zhu: Spatio-Temporal Graph Convolutional Networks: A Deep Learning Framework for Traffic Forecasting Paper, Code

 • Ling Zhao, Yujiao Song, Chao Zhang, Yu Liu, Pu Wang, Tao Lin, Min Deng, Haifeng Li: T-GCN: A Temporal Graph Convolutional Network for Traffic Prediction Paper, Code

 • Jiawei Zhu, Yujiao Song, Ling Zhao, Haifeng Li: A3T-GCN: Attention Temporal Graph Convolutional Network for Traffic Forecasting Paper, Code

 • Shengnan Guo, Youfang Lin, Ning Feng, Chao Song, Huaiyu Wan: Attention Based Spatial-Temporal Graph Convolutional Networks for Traffic Flow Forecasting Paper, Code

 • Chuanpan Zheng, Xiaoliang Fan, Cheng Wang, Jianzhong Qi: GMAN: A Graph Multi-Attention Network for Traffic Prediction Paper, Code

 • Zonghan Wu, Shirui Pan, Guodong Long, Jing Jiang, Xiaojun Chang, Chengqi Zhang: Connecting the Dots: Multivariate Time Series Forecasting with Graph Neural Networks Paper, Code

 • Lei Bai, Lina Yao, Can Li, Xianzhi Wang, Can Wang: Adaptive Graph Convolutional Recurrent Network for Traffic Forecasting Paper, Code

 • George Panagopoulos, Giannis Nikolentzos, Michalis Vazirgiannis: Transfer Graph Neural Networks for Pandemic Forecasting Paper, Code

 • Lei Shi, Yifan Zhang, Jian Cheng, Hanqing Lu: Two-Stream Adaptive Graph Convolutional Networks for Skeleton-Based Action Recognition Paper, Code

 • Le Yu, Leilei Sun, Bowen Du, Chuanren Liu, Hui Xiong, Weifeng Lv: Predicting Temporal Sets with Deep Neural Networks Paper, Code

External Resources - Datasets

 • Benedek Rozemberczki, Paul Scherer, Oliver Kiss, Rik Sarkar, Tamas Ferenci: Chickenpox Cases in Hungary: a Benchmark Dataset for Spatiotemporal Signal Processing with Graph Neural Networks Paper, Dataset

 • Ferenc Béres, Róbert Pálovics, Anna Oláh, András A. Benczúr: Temporal Walk Based Centrality Metric for Graph Streams Paper, Dataset

 • Ferenc Béres, Domokos M. Kelen, Róbert Pálovics, András A. Benczúr : Node Embeddings in Dynamic Graphs Paper, Dataset